Badania

Badania


Obszary badań

Zespół

Biblioteka Nordycka

 

Katedra powstała w 2010 roku jako ośrodek badań społecznych nad Europą Północną. Celem badawczym KKEP jest zatem rozwój studiów nad regionem północnoeuropejskim z polskiego punktu widzenia. Każdy z pracowników posiada własną specjalizację naukową, która jest komplementarna z kierunkami rozwoju Katedry. W okresie 2016-2020 Katedra rozwija potencjał naukowy i realizuje cele w czterech poniższych obszarach:

Dydaktyka

 • Prowadzenie na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK zajęć w j. angielskim
 • Wsparcie naukowe i dydaktyczne dla pozostałych instytutów Wydziału
 • Tworzenie i współtworzenie nowych kierunków studiów podyplomowych
 • Rozbudowa międzynarodowego zbioru z nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych w Bibliotece Uniwersyteckiej (grant MNISW)

Nauka

 • Cykliczne konferencje Katedry poświęcone problemom Europy Północnej
 • Udział pracowników Katedry w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą
 • Kontynuacja serii monografii (w okresie 2009-2015 pracownicy opublikowali ponad 15 książek, prac zbiorowych i numerów specjalnych czasopism w j. polskim i angielskim).
 • Umiędzynarodowienie dorobku Katedry
 • Publikacja tekstów pracowników Katedry na liście filadelfijskiej
 • Coroczne wnioski grantowe do NCN i innych agencji w kraju i za granicą
 • Współtworzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Umiędzynarodowienie

 • Oferta kilkudziesięciu przedmiotów z obszaru nauk społecznych w j. angielskim
 • Udział pracowników Katedry w konferencjach międzynarodowych i zagranicznych
 • Udział pracowników Katedry w grantach polsko-niemieckich i wyszehradzkich
 • Publikacje pracowników Katedry w językach obcych
 • Udział pracowników Katedry w programie erasmus

Promocja

 • Promocja wydarzeń organizowanych przez Katedrę w mediach i wśród lokalnych elit
 • Nowa strona internetowa Katedry
 • Prowadzenie zajęć dla maturzystów w regionie
 • Obecność pracowników Katedry w międzynarodowych serwisach naukowych: ResearchGate, Google Scholar, Academia

Obszary badań

Stosunki międzynarodowe
Wymiar Północny UE
Daleka Północ(High North)
Region Morza Bałtyckiego
Bezpieczeństwo i zarządzanie konfliktami
Globalizacja i historia najnowsza

Zespół

Dr hab. nauk wojskowych, politolog. Profesor zwyczajny w Katedrze Krajów Europy Północnej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmuje się problematyką historii i bezpieczeństwa międzynarodowego.
Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, dyplomata, b. ambasador RP w Szwecji, Norwegii i Islandii, przewodniczący Wydziałowej Komisji Doktorskiej na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK. Zajmuje się problematyką Arktyki i rozwoju regionu Europy Północnej (Norden).
Dr hab. nauk społecznych (UWr), profesor nadzwyczajny w KKEP. Zajmuje się problemami bezpieczeństwa międzynarodowego i handlu bronią.
Adiunkt, dr nauk społecznych (UJ), zajmuje się problematyką transportu i logistyki oraz bezpieczeństwem społeczności lokalnych.
Adiunkt, dr nauk społecznych (UJK), filolog, wieloletni dyplomata RP w USA, zajmuje się problematyką północnoamerykańską, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii Arktyki.
Adiunkt, dr nauk politycznych (UW), zajmuje się problematyką współpracy nordyckiej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego.
Adiunkt, zajmuje się technologią informacyjną i cyberbezpieczeństwem.
Adiunkt, dr nauk społecznych (UW), zajmuje się problematyką bezpieczeństwa i rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowej.
Adiunkt, dr nauk społecznych (UMK), zajmuje się problematyką systemów politycznych.
Adiunkt, ekonomistka, dr nauk o polityce (UJK), zajmuje się problematyką innowacji, konkurencyjności i rozwoju państw Europy Północnej.