Kandydaci

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia licencjackie pierwszego stopnia, kierunku Scandinavian studies

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów kierunku Scandinavian studies odbywa się w ramach listy rankingowej. Podstawą kolejności kandydatów na liście rankingowej jest suma uzyskanych punktów. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy planowanego limitu miejsc na kierunek, kwalifikuje się wszystkich kandydatów zgłoszonych na I rok studiów, pod warunkiem złożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz spełnienia warunków określonych dla znajomości języka angielskiego.

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego.

W procesie rekrutacji wymagane jest udokumentowanie znajomości języka angielskiego. Wymagany poziom znajomości języka angielskiego powinien zostać potwierdzony jednym z następujących certyfikatów: Cambridge English First – FCE, IELT 5-6.5, TOEFL iBT 87-105 (lub równoważnym).

W przypadku braku certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z języka angielskiego. Przed przystąpieniem do rozmowy potwierdzającej znajomość języka angielskiego, kandydaci otrzymają krótką listę zagadnień, a co więcej mogą dokonać wyboru jednego z tematów jako podstawy do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego nie wykracza poza poziom rozszerzony egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci studiów na kierunkach: filologia angielska oraz nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność język angielski) zostaną przyjęci na studia bez konieczności dokumentowania poziomu znajomości języka wybranym certyfikatem.

Z konieczności dokumentowania poziomu znajomości języka angielskiego stosownym certyfikatem zwolnieni są:

  1. kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin maturalny w języku angielskim;
  2. kandydaci, którzy są mieszkańcami lub obywatelami państw, w których język angielski jest językiem urzędowym;
  3. kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego lub drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim na uczelniach polskich lub zagranicznych;
  4. kandydaci, którzy złożyli Maturę Międzynarodową (IB) lub Maturę Europejską (EB).

 

Zasady dotyczące obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (cudzoziemców) podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

Kryteria kwalifikacji:

Konkurs świadectw / ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia lub geografia lub język obcy lub język polski lub wiedza o społeczeństwie. (brak przedmiotu kierunkowego)

W przypadku kandydatów zdających maturę zagranicą w konkursie świadectw uwzględnione mogą zostać przedmioty równoważne – odpowiadające treścią kształcenia przedmiotom polskim.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następujące zasady:

1)      kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w skali procentowej z wagą 2,

2)      kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

– na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych z wagą 1,

– na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych z wagą 2.

Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny na obu poziomach, brany jest pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

Zasady rekrutacji dotyczące osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (cudzoziemców) podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Kryteria kwalifikacji:

Konkurs świadectw / ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia lub geografia lub język obcy lub język polski lub wiedza o społeczeństwie. (brak przedmiotu kierunkowego) W przypadku kandydatów zdających maturę zagranicą w konkursie świadectw uwzględnione mogą zostać przedmioty równoważne – odpowiadające treścią kształcenia przedmiotom polskim. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z przedmiotów objętych konkursem świadectw.